نسخه شماره 2.5.1
سیل در متروی تهران
چهارشنبه، ۳۰ فروردین ۱۳۹۱

ورود آب به تونلهای مترو خسارتهای جدی به تاسیسات مترو وارد کرد که بیشترین بخش آن مربوط به خط چهار مترو است. خبرگزاری میراث فرهنگی ویدئویی منتشر کرده که ورود آب به تونلهای مترو را نشان میدهد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
این ویدئو را در صفحه خود قرار دهید

آگهی